Info aangepast plan Parkeren Noordereiland

30 juni 2016: inloopbijeenkomst Parkeerplan Noordereiland

4639
4639

Op donderdag 30 juni organiseert de gemeente Rotterdam een inloopbijeenkomst over parkeren voor bewoners van het Noordereiland. Tussen 17.00 en 20.00 uur  in Steiger 22.

Eerder dit jaar zijn hierover al twee bijeenkomsten geweest. Op deze avonden is een plan van Buurt Bestuurt gepresenteerd, dat als doel heeft de parkeerchaos op het eiland te reguleren. De meerderheid van de bewoners vond dit geen goed plan, omdat het de parkeerdruk alleen maar verhoogt. Het plan is daarom aangepast: parkeren onder de Willemsbrug wordt niet meer toegestaan, de nu afgesloten parkeervakken aan het eind van de Maaskade en van de Prins Hendrikkade (dus net voor de Meeuwenstraat) worden juist opengesteld. Wij geven graag een toelichting op het aangepaste plan. Zie hieronder het advies van de gebiedscommissie Feijenoord.

Bewoners kwamen op de bewonersavonden met alternatieve voorstellen: invoeren blauwe zones of vignetten alleen voor bewoners. Hieronder kunt u lezen waarom deze voorstellen niet uitgevoerd kunnen worden. Uw reacties worden verwerkt in het advies dat de gebiedscommissie Feijenoord geeft aan het college van Burgemeester & Wethouders over de parkeerproblematiek op het Noordereiland.

De inloopbijeenkomst is op 30 juni, tussen 17.00 en 20.00 uur in de Huiskamer van de wijk, Burgemeester Hoffmanplein 22.
U bent uiteraard van harte welkom. U bepaalt zelf wanneer u aanschuift tussen genoemde tijdstippen.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Okach Bouchtaoui (o.bouchtaoui@rotterdam.nl; tel. nr. 06 13549100)
of Tom Warnik (tl.warnik@rotterdam.nl; tel. nr. 06 13570710).

Met vriendelijke groet,
Tom Warnik,
gebiedsnetwerker Noordereiland

logoGemeenteRotterdamOkach Bouchtaoui,
wijkmanager Noordereiland


 

Advies van de gebiedscommissie Feijenoord  aan het college van Burgemeester & Wethouders over parkeren op het Noordereiland.

 

ParkerenParkeren op het Noordereiland
Het Noordereiland is een wijk nabij de binnenstad van Rotterdam. In de omgeving van het Noordereiland (binnenstad, Kop van Zuid) geldt betaald parkeren. Het parkeren op het Noordereiland zelf is gratis. Door de ligging nabij de binnenstad is het aantrekkelijk om de auto gratis op het Noordereiland te parkeren en vervolgens via het OV of met andere vervoermiddelen naar de binnenstad of de Kop van Zuid te gaan. Hierdoor ontstaat parkeeroverlast in de straten aan de voet van de Willemsbrug.
De afgelopen jaren ontvangt de gemeente Rotterdam geregeld klachten over de parkeersituatie op het Noordereiland. Uit de meest recente parkeertellingen (2014) blijkt dat de parkeerdruk in een aantal straten daadwerkelijk kritisch is.

Binnen het parkeerbeleid van de gemeente Rotterdam is het invoeren van betaald parkeren een bewezen en effectief middel om parkeeroverlast te beperken en bewoners weer voorrang te geven bij het parkeren van hun auto. Er gelden heldere en eenduidige voorwaarden waaronder betaald parkeren in een gebied wordt ingevoerd en daarvoor worden de volgende stappen doorlopen:
Er moeten voldoende signalen zijn uit een wijk dat de parkeerdruk in de wijk een probleem is.
Vervolgens worden de volgende stappen doorlopen:

1. Parkeertellingen:
Als er voldoende signalen zijn worden parkeertellingen gedaan. In situaties waarbij de gemiddelde parkeerdruk overdag hoger is dan 60% en waarbij ook nog zal worden bijgebouwd, komt betaald parkeren als een mogelijke oplossing op tafel. Dit omdat we hiermee bijvoorbeeld kunnen afdwingen dat bewoners van nieuwbouw parkeren op eigen terrein. Ook grootschalige bouwontwikkelingen kunnen vragen om betaald parkeren. Is er geen sprake van nieuwbouw of andere zogenoemde gebiedsontwikkeling, dan hanteren we een richtlijn voor de gemiddelde parkeerdruk hoger dan 85%. Als deze gemiddelde druk voor een belangrijk deel door bezoekers en/of forensen wordt veroorzaakt, kan het invoeren van betaald parkeren ook een mogelijke oplossing voor de parkeeroverlast zijn.

2. Draagvlakonderzoek:
Na de parkeertelling wordt een enquête onder de bewoners en bedrijven uit het gebied. Aan hen wordt onder andere gevraagd óf en hoe vaak zij parkeeroverlast ervaren én hoe zij staan tegenover de invoering of wijziging van het betaald parkeren in hun buurt. Het college weegt hun mening en daarmee het draagvlak onder wijkbewoners mee in het uiteindelijke besluit.

3. Advies gebiedscommissie:

Op basis van de uitkomsten van de parkeertellingen en draagvlakmeting geeft de gebiedscommissie een advies. Op grond van de resultaten van alle drie de stappen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het wel of niet invoeren van betaald parkeren.

 

In overleg met ‘de buurt bestuurt Noordereiland’ is afgesproken eerst de haalbaarheid te onderzoeken van een aantal maatregelen die door hen zijn aangedragen die de parkeersituatie moeten verbeteren.

 

Op basis van deze resultaten wordt bepaald of eerder genoemd proces wordt opgestart.

 

In Nederland zijn er nog andere vormen van regulering van het parkeren. Door bewoners wordt geregeld gevraagd of deze vormen van regulering een oplossing kunnen zijn voor parkeeroverlast in hun buurt. Het college van burgemeester en wethouders heeft echter gekozen voor één vorm van parkeerregulering en dat is betaald parkeren.

 

Invoering blauwe zone
Een blauwe zone is een niet gefiscaliseerde vorm van parkeerregulering, meestal gratis, gericht op kort parkerende bezoekers. Binnen een vastgestelde maximale periode mogen zij gratis parkeren, mits ze via een zogenoemde blauwe schijf aangeven hoe lang ze er staan. Een blauwe zone kent ten opzichte van betaald parkeren een aantal nadelen. Blauwe zones brengen hoge handhavingskosten met zich mee (sluit niet aan op kentekenparkeren) en er is een grote kans op fraude door de blauwe schijf telkens door te draaien. Bestaande blauwe zones in of direct grenzend aan betaald parkeergebied worden opgeheven en toegevoegd aan betaald parkeergebied. De blauwe zones die nu nog buiten zo’n gebied liggen, blijven bestaan. Als in een wijk betaald parkeren alsnog wordt ingevoerd, wordt de blauwe zone opgeheven en ondergebracht binnen betaald parkeren. Indien wenselijk wordt onderzocht of Stop & Shop als maatregel nodig is om het gebied vanuit economisch opzicht aantrekkelijk te houden.

Invoering vergunninghoudersparkeren
Binnen het gemeentelijk parkeerbeleid past het niet om vergunninghoudersparkeren in te voeren, of parkeerplaatsen voor bewoners te reserveren, mede vanwege de relatief hoge handhavingskosten bij deze vorm van parkeerregulering. Daarbij wordt met het invoeren van een vergunninghouderssysteem de beschikbare parkeerplaatsen niet optimaal benut. Er is namelijk geen sprake van medegebruik door andere doelgroepen, in dit geval bezoekers van bewoners. Onder meer om geen precedent te scheppen is het invoeren van vergunninghoudersparkeren op het Noordereiland niet aan de orde.


 

Samenvatting inbreng bewoners op Parkeerplan Buurt Bestuurt

(tijdens de 2 bewonersbijeenkomsten van 29 februari en 7 maart 2016.)

 

 • er is geen parkeeroverlast. Graag niets veranderen aan de huidige situatie;
 • geef bewoners van het eiland een vignet. Anderen mogen er dan niet parkeren;
 • stel blauwe zones in (er werd een verschillende werkingsduur gesuggereerd van drie uur, vijf uur, zes uur); bewoners mogen gratis parkeren;
  stel betaald parkeren in;
 • stel géén betaald parkeren;
 • het plan van Buurt Bestuurt uitvoeren, met als eis dat er geen parkeerplaatsen verloren gaan;
 • er parkeren veel ambtenaren van de gemeente Rotterdam op het eiland. Oproep aan de gemeente om buiten het eiland een alternatieve parkeervoorziening te creëren voor deze ambtenaren;
 • een deel van de bewoners hecht aan een autovrije wandelpromenade. Anderen vinden dit minder belangrijk, zij zijn vooral bezorgd over het verlies aan parkeergelegenheid dat hierdoor ontstaat;
 • de overlast onder de Willemsbrug is een kwestie van goede handhaving, betere verlichting en dergelijke, het is feitelijk geen parkeerprobleem;
  parkeren buiten het eiland stimuleren. Gedacht wordt aan parkeergarages in het centrum en de parkeerplaats van de Jumbo bij de Rosestraat;
 • men wil graag weten hoeveel parkeergelegenheid verloren gaat als het plan uitgevoerd wordt. De vrees is dat door het plan de parkeerdruk op het eiland alleen maar toeneemt;
 • de parkeerdruk op de oostelijke helft van het eiland is groter dan op de westelijke helft. Zoek de oplossingen van het parkeerprobleem dan ook zoveel mogelijk op de oostelijke helft;
 • forenzen betalen belasting, zij hebben ook hun rechten;
 • de garages in de Marinestraat stallen hun voertuigen op straat. Dit verhoogt de parkeerdruk in dit gebied.

 

Inloopbijeenkomst Steiger 22
Steiger22Datum: Donderdag30 juni 2016
Tijd: tussen 17.00 en 20.00 uur
Locatie: Huiskamer van de wijk, Burgemeester Hoffmanplein 22

U bent uiteraard van harte welkom.
U bepaalt zelf wanneer u aanschuift tussen genoemde tijdstippen


 

In this article